تخریب و باز سازی ساختمان

انجام کلیه عملیات مربوط به تخریب ساختمان ، نقشه و اجرا ، بازسازی ، نوسازی و مرمت ساختمان و...