گچ کاری و سفیدکاری

اجرای سفید کاری ، نازک کاری ، گچ کاری ، گچ بری و انجام کلیه امور بنایی و...